กำหนดการสัมพันธ์พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์มหายานสิงคโปร์ วันที่ ๒ กันยายน 2565

1: เข้าเฝ้าและถวายสักการะ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

2: วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

3: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพระบรมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
 

ciyin.org @ 2017-2022 All rights reserved.  

 
เว็บสำเร็จรูป
×